Προφίλ
   
   
     Έργα
   
     Multimedia
     Επικοινωνία
   
   
Οικονομικά Στοιχεία
 

Σύμφωνα με το Ν. 2190/1920, το Ν. 3190/1955 και το άρθρο 232 του Ν.4072/2012, η εταιρεία αναρτά τις οικονομικές της καταστάσεις στην ιστοσελίδα της.

Επιλέξτε τη χρήση 2014 για να σας αποσταλούν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που επιθυμείτε.

Ισολογισμός Χρήσης 2014

Πρόσκληση σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2015

     

Εφαρμογές

 

01. Ύδρευση – Άρδευση
02. Αποχέτευση
03. Θέρμανση
04. Πυρόσβεση
05. Κτιριακές εγκαταστάσεις
06. Βιολογικός καθαρισμός
07. Γεωργία & κτηνοτροφία
08. Οινοποιία
09. Βιομηχανία
10. Άντληση χημικών
11. Δοσομέτρηση
12. Εργοτάξια
13. Αμμοληψία